Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA ANIMOND PLATFORME

Ovi Uslovi korišćenja Animond platforme (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“ ili „UKP“) regulisaće prava i obaveze vezane za korišćenje Animond platforme.

Animond platforma je dostupna na vebsajtu https://animond.co i vlasništvo je društva sa ograničenom odgovornošću AnimondFond Beograd – Zvezdara, matični broj: 21596094, PIB: 112043589, sa registrovanim sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 45/18, Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“),

Društvo omogućava korišćenje Animond platforme na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Animond platforma omogućava korisnicima da učestvuju u crowdinvesting kampanjama i da investiraju novac u filmske projekte, čime ostvaruju udeo u neto profitu ovih projekata, odnosno podržavaju razvoj filmskih aktivnosti na polju animacije svojim sredstvima.

 1. OSNOVNI POJMOVI

Određeni pojmovi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:

 1. “Platforma” podrazumeva “Animond platformu” dostupnu na vebsajtu https://animond.co;
 2. “UKP” podrazumeva ove Uslove korišćenja Animond Platforme;
 3. “Društvo” je operater Platforme – Društvo sa ograničenom odgovornošću AnimondFond Beograd – Zvezdara, matični broj: 21596094, PIB: 112043589, sa registrovanim sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 45/18, Beograd;
 4. “Korisnik” podrazumeva bilo koje fizičko ili pravno lice koje se registrovalo na Platformi i prihvatilo UKP, Politiku privatnosti i Politiku refundacije;
 5. “Investitor” podrazumeva bilo koje fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo UKP, Politiku privatnosti i Politiku refundacije prilikom registracije na Platformi i koje je investiralo novac u određeni projekat u skladu sa odredbama UKP;
 6. “Projekat” podrazumeva određeni animirani filmski projekat u procesu proizvodnje, za čiji razvoj je pokrenuta kampanja za skupljanje sredstava na Platformi, kroz investicije;
 7. Crowdinvesting kampanja” je proces prikupljanja sredstava od strane velikog broja fizičkih i pravnih lica preko Animond Platforme kroz investicije, a u svrhu investiranja u animirane filmske projekte. Minimalni i maksimalni iznos sredstava koji je neophodan da bi se kampanja smatrala uspešnom, kao i rok do kog je neophodno sakupiti minimalni iznos sredstava biće određeni u okviru kampanje za svaki individualni projekat.
 8. “Korisnik sredstava” podrazumeva Vlasnika projekta koji je predmet prikupljanja sredstava preko Platforme i lice sa kojim je Društvo zaključilo Ugovor o poslovnoj saradnji i investiranju.\

 

 1. PODACI O DRUŠTVU

Operater Platforme je Društvo sa ograničenom odgovornošću AnimondFond Beograd – Zvezdara, sa sledećim podacima:

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću AnimondFond Beograd – Zvezdara

Adresa: Dimitrija Tucovića 45/18, 11050 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija

Matični broj: 21596094

PIB: 112043589

Šifra delatnosti: 5911 – Proizvodnja kinematografskih dela,
audio – vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

Telefon: +381 11 404 8370

Imejl: office@animond.co

 1. PREDMET I VALIDNOST UKP

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujuće odredbe Ugovora sklopljenog između: Društva i svakog individualnog korisnika Animond platforme u svojstvu Investitora. UKP određuju pravila i uslove korišćenja Platforme, kao i obostrana prava i obaveze strana u vezi sa investiranjem u projekte koji su objavljeni na Platformi.

Ovi UKP se ne odnose na Ugovore o poslovnoj saradnji i investiranju koji su sklopljeni direktno između Društva kao Investitora i Korisnika sredstava – Vlasnika projekta.

Investitor će neopozivo dati izjavu da ima punu pravnu i poslovnu sposobnost da se saglasi sa ovim UKP, čime zaključuje ugovor sa Društvom. Pored toga, prihvatanjem ovih UKP, oni potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili ove UKP. Društvo, kao Operater Platforme, zadržava pravo da unese izmene u ove UKP u bilo kom trenutku i takve izmene stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na Platformi. Svako pristupanje Platformi i dalje korišćenje njenog sadržaja nakon ispravki UKP smatraće se pristankom na date ispravke ili dopune UKP.

Društvo zadržava pravo da modifikuje, dopunjuje ili prekine bilo koji deo svojih poslovnih operacija u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, uključujući i Platformu ili bilo koji njen deo, uslugu, podstranicu ili usluge koje se nude putem Platforme. Ovo pravo uključuje, ali nije ograničeno na promene vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, metoda slanja, kao i prava na pristup i korišćenje Platforme.

Investitor je obavezan da koristi Platformu u skladu sa primenljivim zakonskim regulativama a Društvo ima pravo da u bilo koje vreme kontroliše sadržaj Platforme da bi obezbedilo poštovanje ovih UKP i zakonskih regulativa.

 1. REGISTRACIJA INVESTITORA

Da bi mogao da koristi sadržaj Animond Platforme i stekne mogućnost da investira sredstva, korisnik mora da se registruje na Platformi. Korisnicima su dostupna dva metoda registracije:

Metod 1:

 1. Korisnik pristupa Animond veb platformi.
 2. Klikom na dugme Registracija, prikazuje se formular za registraciju.
 3. Korisnik unosi svoje ime, prezime, imejl adresu, lozinku i potvrđuje registraciju klikom na Prijavite se.
 4. Korisnik prima verifikacioni imejl sa linkom klikom na koji korisnik daje sistemu potvrdu da sprovede neophodnu autentikaciju.
 5. Korisnik dobija mogućnost da se prijavi putem svog imejla i lozinke.

 

Metod 2:

Registracija je moguća i putem Google naloga.

Prilikom registracije, korisnik bira Continue with Google opciju, pristupa svom Gmail nalogu, tako pristupajući Animond platformi.

Investitor je u obavezi da redovno ažurira svoje podatke na Platformi.

Investitor je u obavezi da pruži tačne, potpune i važeće informacije prilikom procesa registracije, kao i prilikom svakog naknadnog ažuriranja naloga na Platformi.

Investitor potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da prilikom procesa registracije nije dozvoljeno koristiti imena, nadimke i nazive u vlasništvu trećeg lica, imena javnih ličnosti, nelegalna, štetna, preteća, nasilna, uznemiravajuća, klevetajuća ili na bilo koji način štetna za decu i maloletnike, lične podatke, bankovne račune i kreditne kartice trećeg lica bez njihovog eksplicitnog pristanka. U slučaju povrede ovih pravila, Društvo ima pravo da deaktivira ili izbriše Investitorov nalog.

Društvo zadržava pravo da odbije registraciju, kao i da otkaže ili odbije/zabrani mogućnost daljeg korišćenja Investitorovog naloga u slučaju kršenja ovih UKP ili ometanja rada Platforme.

Investitor je obavezan da vodi računa o bezbednosti svoje korisničke lozinke. Društvo nije odgovorno u slučajevima neovlašćenog korišćenja korisničke lozinke, ali će odmah reagovati nakon što Investitor prijavi bilo koju zloupotrebu, u cilju zaštite prava Investitora. Investitor može da prijavi takvu zloupotrebu putem imejla na: office@animond.co.

Administratori i moderatori Platforme nisu ni na koji način odgovorni za podatke objavljene od strane Investitora i imaju pravo da izbrišu, promene ili pomere bilo koji sadržaj na Platformi po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave.

Bilo koji spor koji nastane u odnosima između Investitora i Korisnika sredstava i/ili ostalih korisnika Platforme rešava se isključivo između ovih strana, dok Društvo nije odgovorno za bilo kakvu štetu koja može da nastane kao rezultat takvih odnosa.

 1. PRIJAVA INVESTITORA

Registrovani korisnici mogu da se prijave na Platformu na dva načina:

Metod 1:

 1. Korisnik pristupa Animond veb platformi.
 2. Klikom na dugme Prijava, prikazuje se formular za prijavu.
 3. Korisnik unosi imejl i lozinku korišćenu prilikom procesa registracije.
 4. Nakon uspešne autentikacije, korisnik biva preusmeren na početnu stranicu.

 

Metod 2:

U ovom slučaju, korisnik se prijavljuje na platformu putem svog Gmail naloga.

Klikom na dugme Prijava i potom na Continue with Google, odabirom Gmail naloga, korisnik se prijavljuje na Animond platformu.

 1. INVESTICIJE

Društvo prikuplja sredstva putem Platforme u cilju investiranja u proizvodnju filmskih animiranih projekata i u cilju sticanja profita od eksploatacije i distribucije tih projekata. Sredstva se prikupljaju putem INVESTICIJA.

Društvo je, kao Investitor, zaključilo Ugovore o poslovnoj saradnji i investiranju sa Korisnicima sredstava – autorima projekata za koja se prikupljaju sredstva. Na osnovu zaključenih Ugovora, Društvo započinje prikupljanje sredstava od Investitora u cilju investiranja u odabrane projekte.

Društvo objavljuje projekte na Platformi, koji su predmet kampanja prikupljanja sredstava pokrenutih kroz investiranja. U okviru svake kampanje Društvo objavljuje sledeće obavezne informacije na Platformi:

I Informacije o projektu za koji je pokrenuta kampanja:

 • Naziv projekta
 • Žanr
 • Trajanje
 • Režija
 • Scenario
 • Producenti
 • Producijska kuća
 • Vrednost projekta
 • Rok za realizaciju projekta

II Detalji o kampanji:

 • Datum početka i datum završetka kampanje.
 • Minimalni iznos sredstava koji bi trebalo da se prikupe ne kasnije od datuma završetka kampanje da bi se kampanja smatrala uspešnom.
 • Maksimalni iznos sredstava koja mogu da budu prikupljena po osnovu investicija.
 • Prava Društva zasnovana na Ugovoru o poslovnoj saradnji i investiranju zaključenom sa Korisnikom sredstava – Vlasnikom projekta i uspešno kompletiranim investicijama, vezana za udeo Društva u neto profitu projekta.
 • Definisanje neto profita projekta i metoda distribucije neto profita projekta Investitorima.

Podaci objavljeni o individualnim projektima obavezuju strane (Društvo i Investitora) i primenjuju se kao Specijalni uslovi korišćenja Platforme.

 1. PROCEDURA INVESTIRANJA

Da bi korisnik mogao da investira u određeni projekat prvo bi trebalo da se registruje i prijavi na Platformu.

Nakon registracije i prijave, korisnik dobija mogućnost da investira u jedan ili više dostupnih projekata. Da bi investirao, korisnik bira Investiraj opciju u okviru jednog ili više projekata. U okviru svakog projekata prikazani su bilateralno obavezujući podaci o projektu i uslovima investiranja.

Korisnik zatim unosi željeni iznos investicije, dolazi do formulara plaćanja i unosi sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresu prebivališta (grad, poštanski broj i zemlju)
 • Broj telefona
 • Imejl adresa

Troškovi bankarske provizije, kursnih razlika i drugi troškovi ove novčane transakcije padaju na teret Investitora.

Nijedna transakcija nije moguća dok korisnik ne potvrdi opcije da se slaže sa Uslovima korišćenja Platforme, Politikom privatnosti i Politikom refundacije. Prihvatanjem UKP, Politike privatnosti i Politike refundacije, kao i nakon uspešnog transfera novca sa računa korisnika na namenski račun Društva, Strane su zaključile Ugovor o investiranju koji uključuje prava i obaveze definisane ovim UKP, Politikom privatnosti, Politikom refundacije i pravima definisanim u okviru odabranog projekta.

Prilikom realizacije bilo koje novčane transakcije, Investitor može biti upitan da unese informacije o broju kreditne kartice, datumu važenja kartice, imenu korisnika, adresi korisnika kartice i druge podatke. Prihvatajući ove Uslove korišćenja, Investitor garantuje da poseduje legalno pravo da realizuje plaćanja putem date kreditne kartice, odnosno sa datog bankovnog računa.

 1. DISTRIBUCIJA NETO PROFITA REALIZOVANOG OD PROJEKTA

Investitori  uplaćuju sredstva na namenski račun Društva. Društvo ne može da koristi sredstva u svrhe drugačije od njihove namene tokom kampanje, odnosno Društvo samo može da sredstva sa namenskog računa vrati Investitorima pod uslovima definisanim ovim UKP, kao i da plati proviziju i izvrši transfer sredstava Korisniku sredstava nakon što su uslovi definisani ovim UKP ispunjeni.

Ukoliko je, do dana završetka kampanje određenog projekta, neophodan minimalni iznos sredstava prikupljen ili ukoliko je maksimalni iznos potrebnih sredstava definisan uvodnim odredbama Ugovora (ODLOŽNI USLOV) prikupljen pre definisanog roka, vrši se transfer 95% prikupljenih sredstava sa namenskog računa Društva na račun Korisnika sredstava, dok se 5% sredstava transferuje na račun Društva na ime provizije za usluge posredništva tokom prikupljanja sredstava. Transferom ovih sredstava Društvo stiče:

 • Dogovoren udeo u vlasništvu projekta koji Društvo zadržava isključivo u svom vlasništvu i
 • Pravo na dogovoreni procenat profita generisan eksploatacijom i distribucijom animiranog projekta (NETO PROFIT), koji je podeljen među Investitorima u skladu sa odredbama ovih UKP i individualnim uslovima definisanim za svaki odvojeni projekat. Udeo Društva u realizovanom neto profitu projekta, kao i metod računanja neto profita objavljeni su na Platformi Društva u okviru prezentacije svakog individualnog projekta.

Osim u slučaju prikupljanja neophodnog minimuma sredstava za određeni projekat do dana završetka kampanje, Društvo obaveštava Investitora o neuspešnosti sprovedene kampanje. Obaveštenje se šalje u pisanoj formi putem imejla na imejl adresu Investitora. Tom prilikom Društvo poziva Investitora da u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja izjavi da li želi da preusmeri svoju investiciju na drugi projekat, u kom slučaju se dogovoreni uslovi menjaju u skladu sa novoodabranim projektom ili da želi da odustane od investiranja, u kom slučaju će sredstva biti vraćena sa namenskog računa Društva na račun Investitora, umanjena za iznos bankarskih troškova vezanih za tu transakciju. U skladu sa tim, ugovorni odnos će prestati da važi.

Ukoliko određeni projekat ostvari neto profit, Društvo sprovodi distribuciju svog udela u realizovanom neto profitu projekta na sledeći način:

 1. Društvo sprovodi transfer primljenih sredstava realizovanog udela u neto profitu projekta Investitorima do iznosa investiranih sredstava u određeni projekat. Plaćanja Investitorima se realizuju u skladu sa procentima proporcionalnim udelu svake investicije u odnosu na ukupni iznos sredstava investiranih u projekat.

Prilikom realizacije svakog plaćanja koje predstavlja povraćaj investiranih sredstava Investitora, Društvo zadržava iznos od 2.5% izračunatog iznosa iz prethodnog pasusa kao proviziju za usluge posredništva i administracije realizovane investicije.

 1. Nakon povraćaja investiranih sredstava Investitora, sva buduća plaćanja realizovanog udela u neto profitu određenog projekta dele se na sledeći način:

30% realizovanog neto profita pripada Društvu, a preostalih 70% se distribuira Investitorima proporcionalno udelu njihove investicije u odnosu na ukupni iznos sredstava investiranih u projekat.

Udeo Investitora u određenom projektu definiše se deljenjem iznosa sredstava investiranih u projekat od strane individualnog Investitora sa ukupnim iznosom sredstava investiranih u projekat.

Nakon povraćaja investicija svim Investitorima koji su uložili novac u određeni projekat, Investitori imaju pravo na svaku narednu isplatu neto profita do iznosa izračunatog formulom: udeo Investitora u investiranju * (70/100 * udeo Društva neto profita u projektu).

Povraćaj investiranih sredstava i isplata realizovanog profita Investitorima sprovodi se samo i isključivo pod uslovom da određeni projekat realizuje neto profit i Korisnik sredstava izvrši transfer realizovanog i dogovorenog procenta neto profita na račun Društva.

Sve uplate predviđene ovim članom Društvo realizuje pod uslovima navedenim u prethodnim pasusima ovog člana, kvartalno, ne kasnije od 8 (osam) dana od dana isporuke Kvartalnog izveštaja o prihodima projekta Investitorima.

 1. PODNOŠENJE IZVEŠTAJA

Društvo ima obavezu da Investitorima podnosi kvartalne izveštaje koji sadrže sledeće informacije:

 • Pregled svih elemenata neophodnih za definisanje realizovanog neto profita projekta, ukupan iznos realizovanog neto profita projekta, udeo Društva u neto profitu i pregled realizovanih isplata na račun Društva od strane Korisnika sredstava u skladu sa pravima Društva iz Ugovora o poslovnoj saradnji i investiranju.
 • Obračun iznosa isplaćenog Investitoru.
 • Obračun provizija koje pripadaju Društvu.

Investitori imaju pravo da primaju kvartalne izveštaje koji uključuju gore navedene detalje koji se odnose isključivo na projekte u koje je Investitor investirao.

Investitor prima ove kvartalne izveštaje ne kasnije od 30 dana po završetku datog kvartala.

Društvo ima obavezu  da Investitorima podnosi redovne godišnje finansijske izveštaje ne kasnije od 15 dana nakon dana podnošenja izveštaja Agenciji za privredne registre.

Izveštaji se Investitoru podnose u elektronskoj formi na Investitorovu imejl adresu.

Investitor je obavezan da kao poslovnu tajnu čuva sve informacije o Društvu koje su poverljivog karaktera, kao i informacije i dokumentaciju koja im je prosleđena u skladu sa prethodnim pasusima ovog Člana UKP (osim podataka ili dokumenata objavljenih od strane Agencije za privredne registre u okviru godišnjih finansijskih izjava Društva).

 1. PRODAJA UDELA

Radi izbegavanja sumnje, Strane prihvataju da se, u slučaju uspešne kampanje, Investitoru vrši transfer samo prava na udeo u neto profitu Društva realizovanom u određenom projektu pod uslovima definisanim ovim UKP, dok Društvo zadržava svoj status jedinog vlasnika udela u vlasništvu određenog projekta.

Društvo ima pravo da nezavisno odlučuje o prodaji udela u vlasništvu određenog projekta. U tom slučaju, realizovana provizija prodatog udela deli se između Društva, koja ima pravo na 50% realizovane provizije i Investitora koji su uložili svoja sredstva u projekat koji je predmet prodaje, a koji dele preostalih 50% provizije proporcionalno svom investicionom udelu u ukupnom iznosu sredstava investiranih u projekat. Nakon isplate kompenzacije Investitorima na osnovu Ugovora o transferu udela trećem licu – Sticaocu, ugovorni odnos sa Investitorima prestaje da važi, kao i prava Investitora na udeo u distribuciji profita određenog projekta koji je bio predmet prodaje.

 1. ODGOVORNOST DRUŠTVA I INFORMACIJE O RIZIKU

Društvo je formiralo Odbor koji se sastoji od finansijskih stručnjaka i stručnjaka iz oblasti filma, koji biraju projekte za investiranje. Odbor primarno bira projekte nagrađivanih autora koji su u gap finansiranju, u završnoj fazi ili blizu završne faze (minimum 75% projekta je realizovano), koji su podržani od strane Filmskih Centara, a u cilju smanjenja rizika i povećanja verovatnoće uspeha investiranja, odnosno profitabilnosti projekta.

Društvo ima obavezu da deluje sa pažnjom stručnjaka prilikom selekcije projekata koji će biti finansirani i da bira projekte koji su prema proceni Odbora stručnjaka društva projekti sa minimalnim rizikom od neuspeha / neprofitabilnosti, ali Društvo nije odgovorno ako projekat ne ostvari profit uprkos svim nastojanjima i sudu stručnjaka.

Društvo nije odgovorno za uspeh investicije, kao ni za povraćaj investicije.

Prihvatanjem ovih UKP, Investitor potvrđuje da je spreman na potencijalni gubitak ukupnog investiranog iznosa ukoliko projekat koji je predmet investicije ne ostvari nikakav profit ili ukoliko Korisnik sredstava ne isplati profit Društvu i saglasan je da u tom slučaju nema prava da zahteva nikakav povraćaj.

Radi izbegavanja sumnje, Strane su saglasne da ovaj ugovorni odnos nema prirodu Ugovora o pozajmici.

 1. ROK I PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA

Ugovorni odnos između Društva i Investitora definisan Članom 6 ovih UKP biće prekinut u sledećim slučajevima:

 • U slučaju da neophodan minimalni iznos sredstava nije prikupljen do dana označenog za završetak kampanje, u kom Investitor izjavljuje da ne želi da preusmeri sredstva na drugi projekat,
 • Nakon isteka zakonskog roka validnosti autorskih prava,
 • U slučaju da Društvo proda svoj udeo u vlasništvu projekta trećem licu.

Ovaj ugovorni odnos može biti prekinut:

 • Uzajamnom saglasnošću Strana;
 • Jednostrani raskidom bilo koje Strane u slučaju da druga Strana prekrši odredbe ovog Ugovora, sa otkaznim rokom od 30 dana od dana slanja preporučenom poštom izjave o jednostranom raskidu drugoj Strani.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Društvo ima obavezu da Investitoru vrati iznos investicije u slučaju prekida pre završetka kampanje i isplate sredstava Korisniku sredstava. Ukoliko je Ugovor prekinut nakon završetka kampanje i isplate sredstava Korisniku sredstava, Društvo ima obavezu da obračuna i Investitoru isplati odgovarajući deo realizovanog neto profita koji je realizovan do dana prekida, u skladu sa članom 8 ovih Uslova korišćenja. Ukoliko je prekid rezultat kršenja odredbi UKP od strane Investitora, nanoseći štetu Društvu, Društvo ima pravo da umanji iznos investicije, odnosno realizovanog profita koji bi pripao Investitoru do dana prekida Ugovora za neosporiv iznos štete i da zadrži taj iznos. U slučaju da određeni iznos nije dovoljan da pokrije štetu, Društvo može da ostvari razliku do pune kompenzacije putem suda.

 1. ODUSTANAK OD UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

S obzirom na to se Ugovori o investiranju  sklapaju elektronskim putem na način definisan Uslovima korišćenja platforme, sklopljeni Ugovori se smatraju ugovorima sklopljenim na daljinu.

U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, Investitor ima pravo na odustanak od bilo kog ugovora koji je sklopljen na daljinu, odnosno van poslovnog prostora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova navedenih u članu 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača.

Investitor ostvaruje pravo da odustane od ugovora izjavom koja može da se da na posebnom formularu za odustanak od Ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno van poslovnog prostora ili nekim drugim nedvosmislenim načinom (u daljem tekstu: formular za odustanak, dostupan ovde: https://animond.co/wp-content/uploads/2024/04/Izjava-o-odustanku.pdf)

Izjava o odustanku od Ugovora sklopljenog na daljinu i van poslovnog prostora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Društvu u roku navedenom u drugom pasusu ovog člana.

Izjava o odustanku od Ugovora ima pravno dejstvo od dana njenog slanja Društvu.

Ukoliko Društvo dozvoli Investitoru da elektronski popuni i pošalje formular za odustanak, dužno je da ih bez odlaganja obavesti o prijemu formulara u pisanoj ili drugoj trajnoj formi.

Po isteku roka od 14 dana nakon dana sklapanja ugovora, pravo Investitora na odustanak od ugovora prestaje.

Ukoliko Investitor ostvari pravo na odustanak od ugovora u skladu sa ovim članom, smatraće se da takav ugovor nije bio sklopljen.

Investitori nemaju pravo da odustanu od ugovora nakon što je usluga u potpunosti realizovana, ukoliko sprovođenje takve usluge započinje nakon prethodno date eksplicitne saglasnosti Investitora i njihovom potvrdom informacije da će izgubiti pravo na odustanak od ugovora kada Društvo u potpunosti realizuje ugovor.

U slučaju odustanka u skladu sa ovim članom, Društvo ima obavezu da odmah izvrši povraćaj sredstava primljenih od strane Investitora, a ne kasnije od 14 dana nakon dana prijema formulara za odustanak.

Društvo vrši refundaciju koristeći isto sredstvo plaćanja koje je Investitor koristio prilikom originalne transakcije, osim ukoliko se Investitor eksplicitno nije saglasio da se koristi drugo sredstvo plaćanja i pod uslovom da Investitor ne snosi dodatne troškove koje bi takva refudancija podrazumevala.

 1. AUTORSKA PRAVA

Animond Platforma je, sa svim svojim podacima, bazom podataka, aplikacijom i dizajnom, ekskluzivno vlasništvo Društva i može biti korišćena jedino u skladu sa pravilima definisanim ovim Uslovima korišćenja.

Svako kopiranje, dupliranje, reprodukcija, objavljivanje i distribucija cele ili delova ove Platforme ili podataka objavljenih na Platformi (uključujući dokumenta, slike, fotografije, videe, tizere, itd.), modifikacija dela ili celog sadržaja, bez obzir na razloge takvog dela zabranjeno je i predstavlja povredu autorskih prava i krivično delo koje će biti procesuirano u skladu sa zakonom.

Svaka distribucija sadržaja ovog sajta podleže pisanoj saglasnosti Društva. Svaka zloupotreba podrazumeva krivično delo kršenje autorskih prava. U slučaju kršenja autorskih prava bez odlaganja će biti preduzete odgovarajuće pravne radnje.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Društvo nije odgovorno za direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu rezultiranu pristupom ili korišćenjem Platforme, kao ni za gubitak profita koji može da nastane pristupom ili korišćenjem Platforme (uključujući kompjuterske viruse i slične rizike).

Investitor koristi Platformu isključivo na sopstveni rizik, dok Društvo i treća lica ni na koji način ne garantuju da korišćenje Platforme neće biti prekinuto i/ili oslobođeno bilo kakvih funkcionalnih problema.

Platforma takođe sadrži dokumenta, podatke, informacije kao i linkove ka drugim vebsajtovima trećeg lica, koji će tako biti označeni u meri koja je neophodna i moguća. Društvo nema kontrolu nad ovim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim vebsajtovima i odriče se potpune odgovornosti, što uključuje ali se ne ograničava na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja vebsajtova trećeg lica. Društvo se odriče potpune odgovornosti za bilo kakav sadržaj objavljen na takvim vebsajtovima trećeg lica, kao i za bilo kakve proizvode ili usluge koje Investitor stekne putem tih vebsajtova trećeg lica. Takva treća lica ne smatraju se povezanim Društva ni na koji način samo zbog njihove veze sa Platformom.

Sve objave, poruke, tekstovi, pregledi, fotografije, videi i drugi materijali i sadržaj objavljeni na Platformi odgovornost su osobe od koje taj sadržaj potiče. Društvo ne garantuje tačnost, potpunost ili autentičnost takvog sadržaja.

Investitor je odgovoran za bilo kakvu štetu nanešenoj Društvu ili drugom korisniku Platforme koja se desila kao posledica sledećih akcija Investitora (ili bilo koje osobe koja koristi Investitorov nalog sa ili bez znanja Investitora):

 • korišćenje Platforme na prevaran način;
 • kršenje odredbi ovih UKP;
 • korišćenje Platforme na način koji šteti Operateru – Društvu ili drugom korisniku Platforme.

Odgovornost Strana za kršenje obaveza pod UKP ograničena je na nameru i nepažnju i kompenzaciju za štetu i gubitak profita.

 1. POSLOVNA TAJNA/ZAŠTITA PODATAKA

Društvo prikuplja određene podatke od Investitora koji se obrađuju u skladu sa važećim zakonima i predmet su Politike privatnosti, koja je dostupna ovde https://animond.co/sr/politika-privatnosti-i-koriscenja-kolacica/.

Investitori su obavezni da čuvaju kao poslovnu tajnu sve informacije o projektima koje su označene kao poverljive na Platformi, kao i informaciju i dokumentaciju koja im je prosleđena tokom ugovornog odnosa.

Svako korišćenje sadržaja Platforme (preuzimanje, čuvanje ili druga reprodukcija ili distribucija tekstova, slika i drugog sadržaja) zahteva prethodnu saglasnost Društva.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo ima pravo da izmeni Uslove korišćenja Platforme, kom prilikom će sve izmene biti objavljene na Platformi.

Sve strane će u slučaju spora isti nastojati da reše sporazumnim putem. U slučaju da spor ne može da se reši sporazumnim putem, isti će biti rešen pred Privrednim sudom u Beogradu.

Odredbe procesnog i materijalnog prava zakona Republike Srbije primenjuju se na ove UKP i ugovorni odnos između Drušva i Investitora.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu na dan njihovog objavljivanja na Platformi.

U Beogradu, dana 12.04.2024.

Maestro
MasterCard
Dina
Visa
AmericanExpress
Intesa
MasterCard Secure
Visa Secure