Politika privatnosti i korišćenja kolačića

NA ANIMOND PLATFORMI

Društvo sa ograničenom odgovornošću AnimondFond Beograd – Zvezdara, matični broj: 21596094, PIB: 112043589, sa registrovanim sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 45/18, Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“), kao rukovalac, obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon), Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – “GDPR”) i drugim regulativama koje uređuju pitanja vezana za obradu ličnih podataka. Radi transparentnosti načina obrade podataka o ličnosti, Društvo usvaja ovu Politiku privatnosti i korišćenja kolačića (u daljem tekstu: „Politika“) uređivanja i pružanja osnovnih informacija vezanih za obradu ličnih podataka, zaštitu ličnih podataka i prava subjekta podataka.

I OSNOVNI POJMOVI

Za potrebe ove Politike, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

1) “podaci o ličnosti” su bilo koja informacija vezana za identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje je moguće identifikovati, direktno ili indirektno, putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili putem jednog ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica;

2) “subjekat podataka” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

3) “obrađivanje” je bilo koja operacija ili skup operacija koji se izvode nad podacima o ličnosti ili skupu podataka o ličnosti, bilo da se to obavlja automatizovano ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili alteracija, pronalaženje, konsultacija, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, diseminacija ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, svrstavanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

4) “ograničavanje obrade” je označavanje skladištenih podataka o ličnosti u cilju ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

5) “profilisanje” je bilo koja forma automatizovane obrade podataka o ličnosti koja uključuje korišćenje podataka o ličnosti za evaluaciju određenih ličnih aspekata vezanih za fizičko lice, konkretno u cilju analize ili predviđanja aspekata vezanih za učinak tog fizičkog lica na poslu, njegovu ekonomsku situaciju, zdravlje, lične preferencije, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje;

6) “pseudonimizacija” je obrada podataka o ličnosti na način da podaci o ličnosti više ne mogu biti smatrani svojstvenim određenom subjektu podataka bez korišćenja dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da su podvrgnute tehničkim i organizacionim merama u cilju obezbeđivanja da podaci o ličnosti neće biti smatrani svojstvenim identifikovanom fizičkom licu ili fizičkom licu koje je moguće identifikovati;

7) “zbirka podataka” je bilo koja strukturirana kolekcija podataka o ličnosti koja je dostupna u odnosu na određeni kriterijum, bilo da je centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama;

8) “rukovalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji zasebno ili zajedno sa drugima, definiše svrhu i načine obrade podataka o ličnosti;

9) “obrađivač” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje  podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

10) “primalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kom su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li je treće lice ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

11) “treća strana” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;

12) “pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

13) “povreda podataka o ličnosti” je povreda bezbednosti koja vodi do nenamernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su prenešeni, skladišteni ili na drugi način obrađeni.

II KONTAKT PODACI DRUŠTVA KAO RUKOVAOCA I KONTAKT PODACI LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Kontakt podaci Rukovaoca:

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću AnimondFond Beograd – Zvezdara

Adresa: Dimitrija Tucovića 45/18, 11050 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija

Matični broj: 21596094

PIB: 112043589

Lice za zaštitu ličnih podataka: Igor Mitrović, zaposlen u Društvu na radnom mestu direktor.

Društvo je imenovalo Lice za zaštitu  podataka o ličnosti kao kontakt osobu zaduženu za sva pitanja vezana za obradu podataka o ličnosti, kao i sprovođenje prava definisanih Zakonom, na sledeći način:

 • slanjem imejla na: office@animond.co;
 • slanjem pisma na adresu Društva: Dimitrija Tucovića 45/18, 11050 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija
 • predajom pisma direktno na adresi Društva sa naznakom “za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.

III KORIŠĆENJE PODATAKA – VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA I INVESTITORA OD STRANE RUKOVAOCA

Korišćenje vebsajta ANIMOND platforme (browsing)

Kada pristupite vebsajtu Animond platforme, nakon što se saglasite sa korišćenjem kolačića, imate mogućnost da pretražite naš vebsajt i registrujete se na platformi.

Ukoliko samo posetite naš vebsajt nećemo prikupljati niti skladištiti Vaše podatke o ličnosti.

Pretplata na bilten platforme

Kada se pretplatite na naš bilten (date nam saglasnost), mi koristimo datu imejl adresu da Vas informišemo o našim događajima, razvoju Animond platforme, predstojećim crowdinvesting kampanjama, kao i izveštajima o napretku isfinansiranih projekata.

Da bismo mogli da Vam pošaljemo bilten, koristimo sledeće lične podatke: ime i prezime, imejl adresu i broj telefona.

Koristimo Vašu imejl adresu i nakon što postanete investitor na projektu da bismo Vas obavestili o napretku projekta, kao i o vestima vezanim za naše događaje, razvoj Animond platforme, predstojećim crowdinvesting kampanjama i izveštajima o napretku drugih kampanja slanjem biltena. Saglasnost koju ste nam dali prilikom pretplaćivanja na bilten predstavlja pravni osnov za slanje obaveštenja Vama kao investitoru.

Primalac ove kategorije ličnih podataka je provajder biltena: SendGrid, Inc. Provajder je registrovan u SAD i poseduje Privacy Shield sertifikat.

Registracija na platformi (Investicije)

Kada se registrujete na platformi i postanete potencijalni Investitor mi prikupljamo sledeće lične podatke o Vama:

 • Ime i prezime
 • IP adresu
 • Adresu prebivališta
 • Broj telefona
 • Imejl adresu

Svi podaci se čuvaju na EuroHost serveru. Provajder je registrovan u Letoniji i možete pristupiti njegovoj politici privatnosti na sledećem linku: https://eurohost.com/pp.html.

IV KOLAČIĆI

Animond platforma koristi kolačiće, tekstualne fajlove koji se skladište u sistemu kompjutera putem Internet pretraživača (u daljem tekstu: “kolačići”).

Ova platforma koristi sledeće vrste kolačića:

 • Tehničke kolačiće
 • Kolačiće bazirane na saglasnosti (npr. marketing)

1) Tehnički kolačići

Tehnički kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne biste mogli da koristite platformu kako je predviđeno. Ovi kolačići se koriste isključivo od naše strane, te su kolačići prve strane. To znači da se sve informacije skladištene u kolačićima vraćaju našoj platformi.

Tehnički kolačići služe, na primer, da obezbede da Vi kao registrovani korisnik uvek budete prijavljeni kada pristupate različitim podstranama naše platforme i da, stoga, ne morate da unosite svoje podatke za prijavu svaki put kada pristupite novoj stranici.

Pravni osnov:

Član 12, paragraf 1, tačka 2 Zakona (izvršenje ugovora / situacija slična ugovoru)

2) Kolačići bazirani na saglasnosti

Kolačići koji nisu ni tehnički kolačići ni kolačići funkcionalnosti ili kolačići performansi koristiće se samo nakon dobijanja Vaše saglasnosti, npr. marketinški kolačići.

Zadržavamo pravo da koristimo informacije prikupljene putem kolačića od strane anonimne analize ponašanja posetilaca naše platforme. Verujemo da je Vama kao korisniku ovo korisno, jer nam omogućava da Vam prikažemo reklame i sadržaj za koji mislimo da je relevantan za Vas i Vaša interesovanja, a bazira se na Vašem ponašanju prilikom pretraživanja.

Marketinški kolačići dolaze od eksternih marketinških kompanija (kolačići treće strane) i koriste se u svrhu prikupljanja informacija o našem sajtu koji posećuju korisnici, a sa ciljem kreiranja targetiranog reklamiranja za korisnika.

Skladištimo kolačiće na Vašem uređaju ukoliko su isti striktno neophodni za funkcionisanje ove platforme. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je Vaša saglasnost.

Onemogućivanje kolačića

Možete da povučete svoju saglasnost za korišćenje kolačića koji su bazirani na individualnoj saglasnosti u svakom trenutku sa efektom u budućnosti, tako što ćete korigovati podešavanja kolačića.

Pravni osnov:

Član 12, paragraf 1, tačka 1 Zakona (saglasnost)

Upravljanje i brisanje svih kolačića

Možete da podesite svoj veb pretraživač da generalno spreči skladištenje kolačića na Vašem uređaju i/ili da svaki put budete pitani da li se slažete da se kolačići omoguće. Takođe, možete da izbrišete ponovo omogućene kolačiće bilo kada.

Neophodni kolačići (tehnički kolačići) pomažu da sajt bude upotrebljiv, tako što omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija stranica i pristup bezbednosnim delovima platforme. Platforma ne može da propisno funkcioniše bez ovih kolačića.

V PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti definisan je članom 12 Zakona.

Pravni osnov i svrha obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti su:

 • Vaša saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti u jednu ili više određenih svrha, koju možete bilo kada da povučete, na jedan od sledećih načina: podnošenjem zahteva za povlačenje saglasnosti na imejl Društva, slanjem pisma na adresu Društva ili podnošenjem pisma lično na adresu Društva sa naznakom “za Lice za zaštitu ličnih podataka”. Eksplicitna saglasnost je neophodna za obradu određenih vrsta podataka o ličnosti koji su potrebni za pružanje određenih usluga ili proizvoda. Ukoliko povučete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti, nećemo moći da Vam pružimo željenu uslugu;
 • Situacija u kojoj je obrada potrebna za realizaciju ugovora sklopljenog sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja samog ugovora. Naime, obrada podataka je potrebna za sklapanje i realizaciju ugovora za korišćenje usluga Društva ili da bi Društvo preduzelo određene radnje pre zaključenja ugovora. Ukoliko odbijete da pružite informacije tražene u ovu svrhu Društvo neće biti u mogućnosti da sklopi bilo kakav ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu;
 • Situacija kada je obrada potrebna u cilju ispunjavanja zakonski definisanih obaveza rukovaoca (npr. ispunjavanje zakonskih obaveza rukovaoca definisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u cilju ispunjavanja zahteva nadležnih službenih lica itd.). Obrada podataka koja je potrebna u cilju poštovanja zakona i ispunjavanja propisanih zakonskih obaveza ne zahteva nikakvu saglasnost subjekta podataka;
 • Kada je obrada potrebna u cilju zaštite Vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa drugog fizičkog lica;
 • Situacija kada je obrada potrebna u cilju izvršavanja aktivnosti u javnom interesu ili izvršavanja zakonom propisane vlasti rukovaoca;
 • Situacija kada je obrada potrebna u cilju postizanja legitimnog interesa rukovaoca ili trećeg lica. Naime, u određenim slučajevima, obrada je potrebna radi postizanja legitimnog interesa Društva ili trećeg lica, uzimajući u obzir da interesi Društva nemaju primat nad interesima, pravima i slobodama subjekta podataka. Društvo bazira obradu podataka na legitimnom interesu, na primer, u sledećim situacijama: monitoring i održavanje bezbednosti u poslovnom prostoru Društva (video nadzor poslovnog prostora, evidencija posetilaca), monitoring i održavanje bezbednosti IT sistema i operacija Društva, pokretanje i vođenje pravnih postupaka pred državnim organima u cilju ostvarivanja prava i interesa Društva i drugih osoba, snimanje telefonskih razgovora, sprečavanje prevara itd. Obrada podataka na bazi legitimnog interesa ne zahteva nikakvu saglasnost subjekta podataka, ali subjekat podataka u bilo koje vreme ima pravo da koristi pravne mehanizme u cilju ostvarivanja svojih prava na način opisan u delu Prava subjekta podataka.

Svrha u koju Društvo obrađuje podatke zavisi od vrste usluga za koju sklopimo ugovor, gde su svi podaci obrađeni u cilju ispunjavanja svrhe u koju su isti skupljeni.

VI PRIMALAC VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo ima pravo da otkrije podatke o ličnosti i dokumenta vezane za bilo koju osobu, kao i podatke vezane za ugovore sklopljene sa bilo kojom osobom sledećim trećim licima: bankama, Korisniku sredstava i svim drugim osobama koje zbog prirode svog posla zahtevaju pristup takvim podacima, osobama sa kojima je Društvo zaključilo Ugovor o poverljivosti i neotkrivanju podataka, kao i svim drugim telima i osobama kojima je Društvo prema zakonu  dužno da dostavi relevantne podatke, odnosno osobama kojima su Vaši podaci otkriveni u cilju realizovanja ugovora koji smo zaključili sa Vama, odnosno u cilju pružanja usluge za koju ste nas angažovali.

VII PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI STRANOJ ZEMLJI ILI MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI

Transfer podataka o ličnosti stranoj zemlji, delu njene teritorije ili jednom ili više sektora određenih delatnosti u toj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, bez prethodnog ovlašćenja, može biti sprovedeno ukoliko strana zemlja, deo njene teritorije ili jednom ili više sektora određenih delatnosti u toj zemlji ili međunarodna organizacija obezbedi adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Smatra se da adekvatan nivo zaštite pružaju zemlje i međunarodne organizacije koje su članovi Konvencije za zaštitu lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, odnosno zemlje, delovi njihovih teritorija ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj zemlji ili međunarodne organizacije koje su od strane Evropske unije identifikovane kao entiteti koji pružaju adekvatan nivo zaštite.

Rukovalac ili obrađivač mogu da izvrše transfer podataka o ličnosti drugoj zemlji, delu njene teritorije ili jednom ili više sektora određenih delatnosti u toj zemlji ili međunarodnoj organizaciji sa neadekvatnim nivoom zaštite u skladu sa listom navedenom u članu 64, paragraf 7 Zakona, samo ukoliko je rukovalac ili obrađivač preduzeo adekvatne mere za zaštitu ovih podataka i ukoliko je subjektu podataka omogućeno vršenje njegovih prava i efikasna pravna zaštita.

VIII ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti sakupljene u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz ugovornog odnosa do završetka takvog odnosa, osim u slučajevima u kojima je Društvo u obavezi da zadrži podatke nakon završetka ugovorne saradnje, a do isteka perioda zakonskog zadržavanja, odnosno dok postoji legitimni interes, važeći ugovor ili saglasnost.

Društvo neće zadržati Vaše podatke o ličnosti duže od perioda potrebnog za realizaciju svrhe u koju su podaci sakupljeni ili ne duže od perioda za koji imamo Vašu saglasnost.

IX PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Lica na koje se podaci odnose imaju sledeća prava:

 1. Pravo na pristup

Pravo na pristup znači da lice na koje se podaci odnose može da od Društva dobije informaciju o tome da li se njegovi/njeni podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, dozvolu da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informaciju o obradi. Na zahtev, Društvo izdaje kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve, Društvo može da zahteva prigodnu naknadu za administrativne troškove. Ukoliko je zahtev podnet elektronskim putem, Društvo podnosi informacije u elektronskoj formi.

 1. Pravo na ispravku i brisanje

Na zahtev lica na koje se podaci odnose, Društvo ispravlja bilo koje  podatke o ličnosti koji su netačni ili dopunjava bilo koje nepotpune podatke. Na zahtev lica na koje se podaci odnose, Društvo briše njihove podatke o ličnosti ukoliko su zakonski propisani uslovi ispunjeni (npr. ukoliko je svrha u koju su skupljani ispunjena, ukoliko je saglasnost za obradu povučena i nema pravne osnove za obradu). Društvo ne može da izbriše podatke o ličnosti: ukoliko je obaveza da se oni obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupajući u ime državnog organa) ili je obrada potrebna u cilju zaštite interesa Društva kao što je iniciranje, podnošenje ili odbrana bilo kog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe itd.).

 1. Pravo ograničenja obrade

Na zahtev lica na koje se podaci odnose, Društvo ograničava obradu njegovih/njenih ličnih podataka u slučajevima propisanim Zakonom.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Na zahtev lica na koje se podaci odnose, Društvo obezbeđuje podatke o ličnosti u strukturiranoj, uobičajenoj i elektronski čitljivoj formi (npr. na kompjuteru) a dozvoljava da oni budu poslati drugom rukovaocu bez mešanja Društva, pod sledećim uslovima: (a) obrada je bazirana na saglasnosti ili je potrebna za realizaciju ugovora i (b) obrada se realizuje automatski. Ovo pravo uključuje mogućnost zahteva Društvu da izvrši prenos podataka o ličnosti direktno drugom rukovaocu ukoliko je to tehnički moguće.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti

Imate pravo da povučete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti bilo kada, međutim, molimo da uzmete u obzir da povlačenje saglasnosti ne utiče na prihvatanje obrade na osnovu saglasnosti pre Vašeg povlačenja.

Možete da povučete svoju saglasnost podnošenjem zahteva za povlačenje saglasnosti na imejl Društva, slanjem pisma na adresu Društva ili podnošenjem pisma lično na adresu Društva sa naznakom “za Lice za zaštitu ličnih podataka”.

Ukoliko povučete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka nećemo moći da Vam pružimo željenu uslugu.

 1. Pravo na prigovor

U bilo koje vreme, lice na koje se podaci odnose može da podnese prigovor Društvu na obradu  podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa ili je potrebno u cilju izvođenja aktivnosti u javnom interesu ili na vršenje zakonom propisanih ovlašćenja Društva. Nakon podnošenja prigovora Društvo obustavlja dalju obradu tih podataka, osim ukoliko postoji pravni osnov za obradu koji prevazilazi interese ili slobode lica na koje se podaci odnose ili ukoliko se takva obrada vrši u cilju iniciranja, podnošenja ili odbrane bilo kog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i sl.).

 1. Pravo na osporavanje odluke nastale automatskim procesom donošenja odluka, uključujući profilisanje

U okviru poslovnog odnosa Društva i lica na koje se podaci odnose, a u cilju ostvarivanja prava i obaveza koji iz njega proizilaze, Društvo može da obrađuje podatke klijenata u celosti ili delom automatski, u cilju nuđenja i pružanja usluge koje zadovoljavaju specifične potrebe lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju poboljšanja poslovnog odnosa Društva sa njegovim klijentima.

Ukoliko lice na koje se podaci odnose smatra da su njegova prava povređena odlukom nastalom automatskim procesom donošenja odluka, on ima pravo da ospori takvu odluku, iznese svoje mišljenje i zahteva da se takva odluka razmotri od strane ovlašćenog zaposlenog Društva.

 1. Pravo na žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lica na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da se obrada njegovih ličnih podataka sprovodi protivno odredbama Zakona ili drugih važećih regulativa.

 1. Obaveza davanja podataka

Davanje Vaših ličnih podataka nam omogućava da realizujemo uslugu za koju ste nas angažovali. Međutim, ukoliko odbijete da nam dostavite bilo koju traženu informaciju mi nećemo biti u mogućnosti da realizujemo uslugu za koju ste nas angažovali, niti ćemo uspostaviti bilo kakav ugovorni odnos sa Vama, odnosno moraćemo da okončamo ustanovljen ugovorni odnos.

X BEZBEDNOST I INTEGRITET PODATAKA

Obezbeđujemo Vaše podatke korišćenjem tehnologije za zaštitu podataka kreiranom dizajnom u skladu sa potrebama Platforme i korišćenjem alata kao što su firewalls i enkripcija podataka. Svi prikupljeni podaci prenose se preko enkriptovanih TLS protokola i SSL sertifikata. Takođe zahtevamo da koristite lični username i lozinku svaki put kad pristupate svom nalogu onlajn. Ograničavamo pristup podacima u našim kancelarijama, da bi pristup bio dozvoljen isključivo administratorima veb platforme i licu za zaštitu ličnih podataka.

XI IZMENE I DOPUNE POLITIKE

Zadržavamo pravo da periodično menjamo ovu Politiku, u cilju praćenja promena u zakonskim i tehničkim inovacijama. Sve promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na Platformi.

XII LINKOVI

Animond platforma može da sadrži linkove ka drugim vebsajtovima na Internetu. Mi nismo odgovorni za sadržaj ovih vebsajtova ili za druge politike privatnosti na tim sajtovima. Naši Uslovi korišćenja i naša Politika odnose se samo na informacije koje sakupljamo u skladu sa ovom Politikom.

XIII STUPANJE NA SNAGU

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 12.04.2024.

Maestro
MasterCard
Dina
Visa
AmericanExpress
Intesa
MasterCard Secure
Visa Secure